PromocjeNasze aktualne promocje znajdziesz klikając tutaj.


Możesz również sprawdzić jakie mamy nowości klikając tutaj.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


KARTY STAŁEGO KLIENTA


Specjalnie dla naszych klientów stworzyliśmy "Program lojalnościowy Świat Whisky", który upoważniać będzie do wielu zniżek. Każdy uczestnik programu otrzyma Srebrną Kartę uprawniającą do stałego rabatu 4% plus innych ofert promocyjnych skierowanych tylko do posiadaczy ww. karty. Ponadto istnieje możliwość otrzymania Złotej Karty po przekroczeniu określonego limitu zakupów.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami programu zamieszczonymi w regulaminie.

REGULAMIN "PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ŚWIAT WHISKY"


§ 1 Postanowienie wstępne
Regulamin "Programu lojalnościowego Świat Whisky" (dalej: Regulamin) reguluje sposób przystąpienia do "Programu lojalnościowego Świat Whisky" (dalej: Program), zasady Programu, prawa i obowiązki Uczestników Programu oraz prawa i obowiązki Organizatora Programu.

§ 2 Definicje
Na potrzeby Regulaminu wymienionym poniżej pojęciom przypisano następujące znaczenia:
a) Organizator – organizator programu: Arkadia Bogusław Pawlak (Świat Whisky), 60- 111 Poznań, ul. Rakoniewicka 10,
b) Uczestnik – osoba spełniająca warunki udziału w Programie określone w § 4 Regulaminu, na rzecz której wydano Srebrną i/lub Złotą Kartę,
c) Formularz zgłoszeniowy – formularz zawierający dane i oświadczenia Uczestnika Programu,
d) Srebrna i/lub Złota Karta – karta wydawana Uczestnikowi przez Organizatora, uprawniająca do upustu na zasadach określonych w Regulaminie,
e) Regulamin – regulamin "Programu lojalnościowego Świat Whisky",
f) Program - Program lojalnościowy Świat Whisky.

§ 3 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Programu jest: Arkadia Bogusław Pawlak (Świat Whisky), z siedzibą w Poznaniu (60-111), ul. Rakoniewicka 10.
2. Program jest prowadzony pod nazwą „Program lojalnościowy Świat Whisky”.
3. Program rozpocznie się z dniem 06.06.2013 r.

§ 4 Warunki udziału w Programie
1. Uczestnikiem Programu może być pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Warunkiem udziału w Programie jest dokonanie zakupów w sklepie Świat Whisky na kwotę minimalną 300zł brutto oraz prawidłowe wypełnienie Formularza zgłoszeniowego.
3. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych potrzebnych do realizacji programu lojalnościowego oraz akcji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., nr 144, poz. 1204) na adres e-mail podany w Formularzu zgłoszeniowym.
4. Wypełnienie prawidłowo wypełnionego Formularza zgłoszeniowego oznacza, stosownie do oświadczeń zawartych w Formularzu zgłoszeniowym, że Uczestnik zapoznał się i akceptuje warunki udziału w Programie oraz treść Regulaminu.
5. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podania nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych Uczestnika w Formularzu zgłoszeniowym.
6. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu z Programu na piśmie.

§ 5 Srebrna Karta
1. Srebrna Karta jest wydawana przez Organizatora.
2. Uczestnik otrzymuje Srebrną Kartę od Organizatora w sklepie Świat Whisky, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Rakoniewickiej 10 po dokonaniu zakupów na kwotę minimalną 300 zł brutto oraz prawidłowym wypełnieniu przez Uczestnika Formularza zgłoszeniowego.
3. Srebrna Karta wydana zostaje na czas nieokreślony.
4. Srebrną Kartą może posługiwać się Uczestnik, który prawidłowo wypełnił Formularz zgłoszeniowy, otrzymał numer ewidencyjny od Organizatora, oraz którego imię i nazwisko widnieje na odwrocie ww. karty. W celu skorzystania z uprawnień przewidzianych w Regulaminie, Uczestnik jest obowiązany okazać sprzedawcy Srebrną Kartę wraz z dokumentem tożsamości.
5. Srebrna Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową, ani kartą płatniczą.

§ 6 Uprawnienia użytkownika Srebrnej Karty
1. Uczestnik legitymujący się Srebrną Kartą oraz dokumentem tożsamości jest uprawniony do:
1.1 stałej zniżki 4% na wszystkie produkty alkoholowe, z wyjątkiem butelek o pojemności 50ml,
1.2 otrzymywania informacji o aktualnych promocjach,
1.3 otrzymywania informacji o degustacjach, szkoleniach itp.
1.4 korzystania z dodatkowych ofert promocyjnych skierowanych tylko do Uczestników posiadających Srebrną Kartę, o których aktualne informacje będą zamieszczane na stronie internetowej Organizatora w dziale "Promocje" oraz na stronie Organizatora na Facebook'u.

2. Uprawnienia do upustu nie łączą się z innymi promocjami przewidzianymi przez sklep Świat Whisky.
3. Od chwili uzyskania Srebrnej Karty wszystkie następne zakupy będą rejestrowane i sumowane na koncie posiadacza Srebrnej Karty. Jeśli w okresie 1 roku od daty otrzymania przez Uczestnika Srebrnej Karty łączna kwota zakupów przekroczy 3000 zł brutto, Uczestnik nabywa prawo do otrzymania Złotej Karty oraz prezentu, którego wybór zastrzega sobie Organizator.
4. Posiadacz Srebrnej Karty ma szansę otrzymać dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 5% na kolejne zakupy w sklepie Świat Whisky w przypadku, gdy poleci on sklep Świat Whisky innej osobie i osoba ta dokona zakupów na kwotę minimum 150 zł. W tym przypadku stały rabat 4% sumuje się z jednorazowym rabatem 5% na kolejne najbliższe zakupy posiadacza Srebrnej Karty. Osoba polecona przez posiadacza Srebrnej Karty musi wskazać sprzedawcy dane osoby, która poleciła jej sklep Świat Whisky.

§ 7 Złota Karta
1. Złota Karta jest wydawana przez Organizatora.
2. Uczestnik otrzymuje Złotą Kartę od Organizatora w sklepie Świat Whisky, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Rakoniewickiej 10 po dokonaniu zakupów na kwotę powyżej 3000 zł brutto w okresie 1 roku od daty otrzymania Srebrnej Karty.
3. Złota Karta wydana zostaje na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem sobie prawa do jej anulowania przez Organizatora, w przypadku upłynięcia 6 miesięcy od daty ostatnich zakupów Uczestnika.
4. Złotą Kartą może posługiwać się Uczestnik, który prawidłowo wypełnił formularz zgłoszeniowy, otrzymał numer ewidencyjny od Organizatora, oraz którego imię i nazwisko widnieje na odwrocie ww. karty. W celu skorzystania z uprawnień przewidzianych w Regulaminie, Uczestnik jest obowiązany okazać sprzedawcy Złotą Kartę wraz z dokumentem tożsamości.
5. Złota Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową, ani kartą płatniczą.

§ 8 Uprawnienia użytkownika Złotej Karty
1. Uczestnik legitymujący się Złotą Kartą oraz dokumentem tożsamości jest uprawniony do:
1.1 stałej zniżki 7% na wszystkie produkty alkoholowe, z wyjątkiem butelek o pojemności 50ml,
1.2 otrzymywania informacji o aktualnych promocjach,
1.3 otrzymywania informacji o degustacjach, szkoleniach itp.
1.4 korzystania z dodatkowych ofert promocyjnych skierowanych tylko do Uczestników posiadających Złotą Kartę, o których aktualne informacje będą zamieszczane na stronie internetowej Organizatora w dziale "Promocje" oraz na stronie Organizatora na Facebook'u.
1.5 możliwości skorzystania z dwukrotnego bezpłatnego udziału w degustacji/szkoleniu organizowanym przez sklep Świat Whisky,
1.6. przesyłki lub dostawy na koszt Organizatora zamówionych produktów, których wartość przekracza 250 zł brutto (tylko na terenie Polski).

§ 9 Obowiązki Uczestników
1. Uczestnik ma obowiązek poinformować Sprzedawcę o zamiarze skorzystania ze Srebrnej/Złotej Karty przed zakupem.

§ 10 Utrata i wymiana uszkodzonej karty
1. W przypadku utraty lub uszkodzenia karty, Uczestnik zobowiązany jest powiadomić o tym Organizatora osobiście, e-mailowo (marketing@poznanwhiskyclub.pl) lub telefonicznie (604-117-786).
2. Organizator wyda Uczestnikowi programu duplikat lub nową kartę "Programu lojalnościowego Świat Whisky" w ciągu 1 miesiąca od daty zgłoszenia utraty/uszkodzenia karty.
3. Duplikat lub nową Kartę Uczestnik będzie mógł odebrać w sklepie Świat Whisky lub zostanie ona mu wysłana przesyłką poleconą na adres wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.
3. Koszty produkcji, personalizacji, konfekcjonowania i nadania duplikatu przesyłką poleconą, ponosi Uczestnik.

§ 11 Dane osobowe Uczestników
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest jego Organizator, tj. Arkadia Bogusław Pawlak (Świat Whisky).
2. Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. tekst jednolity Dz.U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), są gromadzone i przetwarzane WYŁĄCZNIE na potrzeby przeprowadzenia Programu. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestnictwa w Programie i skorzystania z uprawnień z niego wynikających.
3. Informacje zawarte w Formularzu zgłoszeniowym wykorzystywane będą w celu wydania Srebrnej i/lub Złotej Karty, przeprowadzenia Programu zgodnie z jego celem, komunikacji z Uczestnikiem związanej z uczestnictwem w Programie lojalnościowym Świat Whisky.
4. Uczestnikom Programu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. tekst jednolity Dz.U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

§ 12 Regulamin
1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora (www.swiat-whisky.pl).

§ 13 Postanowienia końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Zmiana Regulaminu na stronie www jest wystarczająca i nie wymaga powiadamiania Uczestnika w jakiejkolwiek innej formie o zmianie Regulaminu.
3. Wszelkie spory wynikłe z uczestnictwa w Programie będą rozstrzygane polubownie.
4. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w sposób polubowny, spory będą poddawane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy do siedziby Organizatora.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.06.2013 r.